Lista actelor necesare pentru admitere

No comments
Elevii din Republica Moldova care vor să-si faca studiile in Romania pentru învățământul de stat universitare, pot depune dosarele cu acte si documente pentru admitere de înscriere la Comisia mixtă, care se va afla la Chișinău, Bălți și Cahul.

DOSARULUI DE ADMITERE IN ROMANIA PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
 • Cerere de înscriere – formular tip (Anexa nr. 1A)
 • Copii legalizate după:
  • 1. diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent, copie după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
  • 2. foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat.
 • Copie legalizată a certificatului de naştere
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
 • Adeverinţa medicală care să permită accesul în colectivitate
 • Copii după:
  • 1. Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • 2. Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil.
 • Copie după paşaport
 • 1 Fotografie ¾, care se aplică pe cerere.
Anexa 1A pentru studii in Romania
Taxă de înscriere: 75 lei.Taxa se va achita la unităţile BRD în perioada 7-9 septembrie
Deasemena pentru admiterea în învățământul superior, candidații fac dovada cunoașterii limbii române prin:
a)  certificat  de  absolvire  a  anului  pregătitor  la  una  dintre  instituțiile  de  învățământ  superior
nominalizate în anexa 4, parte integrantă a prezentei Metodologiei de admitere
b)  dovada că au studiat cel puțin 4 ani în limba română;
c)  promovarea  testului  de  limbă  română,  organizat  la  una  dintre  instituțiile  de  învățământ  superior
abilitate;

No comments :

Post a Comment